Ochrona znaku towarowego

Ochrona znaku towarowego

Znak towarowy ? prawnie chroniony, niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych. Znakiem towarowym może być w szczególności nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz, kształt produktu, motyw, melodia użyty przez przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym w celu uzyskania jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.

Zgodnie z art. 296 ustawy Prawo własności przemysłowej za naruszenia prawa ochronnego, osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Ochrona karna znaków towarowych ponadto uregulowana jest w art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten stanowi, iż osoba, która w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 305 ust.1).

Agencja Bezpieczeństwa Biznesu w tym zakresie proponuje:

  • rejestracja znaku towarowego,
  • wytaczanie powództwa w sprawach karnych i cywilnych związanych z naruszeniem ochrony znaku towarowego,
  • dostarczanie dowodów w sprawie naruszenia chronionego znaku towarowego,
  • współdziałanie z organami ścigania oraz wykonywanie własnych czynności mających na celu likwidację wytwórni i miejsc sprzedaży towarów z podrobionymi znakami towarowymi,
  • ograniczanie skutków wprowadzenia do obrotu towarów z podrobionym znakiem towarowym,
  • odzysk strat poniesionych w wyniku działalności grup przestępczych naruszających prawa do ochrony znaku towarowego.

Dodaj komentarz