Usługi detektywistyczne – dla biznesu

Wywiad gospodarczy

To szereg czynności pozwalających uzyskać informacje na temat wiarygodności potencjalnego klienta bądź kontrahenta biznesowego. Tego typu działania pozwalają na uzyskanie wiedzy o faktycznym profilu prowadzonego biznesu, jego skali, dysponowaniem określonego kapitału, zadłużeniem, sytuacji kadrowej i finansowej, posiadanego majątku oraz rzetelności wobec partnerów biznesowych. W ramach wywiadu gospodarczego przygotowywane są analizy ryzyka, sytuacji rynkowej w danej branży oraz zyski i korzyści z zawarcia umów. Wywiad gospodarczy przygotowywany jest przez zespół osób składających się z detektywów (działania ofensywne) oraz analityków finansowych i rynkowych (działania analityczne). Połączenie tych dwóch płaszczyzn daje kompleksowy i rzetelny obraz nie tylko konkretnego podmiotu biznesowego ale również danego segmentu działalności gospodarczej.

Śledztwo gospodarcze

Czynności te realizowane są w oparciu o przeprowadzenie rozpoznania problemu i sporządzenie kompleksowego planu działań. Mają one na celu ustalenie sprawców przestępstwa lub osób działających na szkodę firmy, a także zebranie właściwego i kompleksowego materiału dowodowego.
W ramach śledztwa gospodarczego zostaje ustalony sposób działania sprawców oraz ich motywy.
W toku działań zostaje zgromadzony materiał dowodowy pozwalający na złożenie zawiadomienia o popełnionym przestępstwie lub pozwu cywilnego.

Ekspertyzy kryminalistyczne

Są to specjalistyczne badania, które mogą zostać wykorzystane w toku prowadzonych postępowań karnych, cywilnych spraw sądowych, sądowych sporów rodzinnych lub w sprawach wypadków drogowych.

Należą do nich w szczególności:

  • badania grafologiczne (badanie autentyczności dokumentów, pisma, podpisów)
  • badania daktyloskopijne i traseologiczne (zabezpieczanie śladów odcisków palców, obuwia, opon i porównywanie ich ze śladami przedstawionymi do badań)
  • badania genetyczne (ustalanie ojcostwa)
  • rekonstrukcje wypadków drogowych oraz pomiar prędkości na podstawie śladów
  • badania toksykologiczne (ustalanie zawartości substancji psychotropowych w organizmie)
  • badanie wariograficzne (wykrywacz kłamstw)

Zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawach

W ramach tych czynności zbierane są dowody o charakterze rzeczowym lub osobowym w sprawach karnych lub z powództwa cywilnego, które następnie mogą być wykorzystane w prowadzonych postępowaniach przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W toku tych działań można poddać weryfikacji dowody już zebrane a także potwierdzić lub obalić alibi sprawcy lub ocenić wiarygodność świadków.

Analiza wiarygodności kontrahentów i partnerów biznesowych

W ramach tych czynności weryfikowane są dokumenty oraz wszelkie informacje przedstawione przez kontrahenta lub partnera biznesowego. Przedstawione dokumenty badaną są pod kątem ich autentyczności (wyciągi bankowe, certyfikaty, audyty finansowe) oraz rzetelności. Przekazane informacje są weryfikowane w oparciu o dokonanie analiz lub audytów oraz wykonanie czynności detektywistycznych. Otrzymane sprawozdanie z przebiegu czynności daję odpowiedź o wiarygodności kontrahenta lub partnera biznesowego co w konsekwencji może uchronić przed kłopotami finansowymi lub prawnymi.

Badania wariograficzne

Tego typu badania mogą mieć charakter prewencyjny lub wykrywaczy.
W ramach badań prewencyjnych możemy przeprowadzić badania kandydatów starających się o pracę, co w efekcie zminimalizuje ryzyko zatrudnienia osoby nieuczciwej i niekompetentnej, ale także pozwoli określić motywy zatrudnienia.
W ramach badań wykrywczych możemy ustalić lojalność i uczciwość pracowników (przeciek informacji, kradzieże, oszustwa), a także ustalić, czy osoba badana nie zataja informacji o przestępstwie.